ДЕВЕТАШКАТА ПЕЩЕРА

Деветашката пещера се намира на 18 км. от село Крушуна (Крушунските водопади). Тя е една от най-големите пещери в България. Открита е през 1921 г. Разположена е на около 15 км. североизточно от Ловеч, близо до село Деветаки на източния бряг на р. Осъм. Размерите й са огромни. общата и площ е 20 400 м2.
Входът е широк 35 и висок 30 метра и отвежда към просторна зала с площ 2442 кв. м.
– най-голямото пещерно фоайе в Европа. Височината на залата на места достига 100 метра. Изключително интересни са седемте отвора на тавана, през които прониква слънчевата светлина и осветява централната зала и част от двата клона на пещерата. Сякаш сте в църква, чийто купол е прорязан от лъчите на Слънцето. Най-големият от отворите е известен под името „Килика”. След централната зала пещерата се разделя на два клона. Левият е дълъг около 2,5 км. През него протича малка рекичка, образувайки каскада от естествени езера и малки водопади.Рекичката пресича централната зала и се влива в река Осъм. Десният клон  на пещерата е сух и топъл и значително по-малък.Той завършва с малка галерия с кръгло помещение, известно под името „Олтара”. Пещерата предлага забележително добри условия за живот – подходяща е за отбрана, има големи размери и естествено осветление, чиста речна вода.Вероятно заради тези предимства тя е била обитавана през седем различни епохи, а в древността е била култово място и е служела за светилище.
От 1967 г. Деветашката пещера е обявена за паметник на културата, а от 1996 г. е със статут на защитен природен обект от международно значение.
Заради размножителния период на прилепите от 1 юни до 31 юли тя изцяло се затваря за посетители. Тук обитават 12 вида защитени земноводни, смок мишкар (включен в Червената книга), южен гребенест тритон, жаба дървесница, обикновена блатна констенурка, шипоопашата костенурка (внесена в Световния червен списък), 82 вида птици, които се срещат в района, 13 от които включени в Червената книга, 34 вида бозайници (4 от които внесени в Червената книга на България, а 15 — в световния червен списък) и 9 вида прилепи.
В миналото пещерата е използвана за съхранение на храни от държавния резерв. След това е засекретен военен обект.
През 1950-те е години е била използвана за съхранение на петрол.

Към подробна информация